Gezinnen en zorg

We zien het als een van onze kerntaken om onderzoek te doen naar de ervaringen van maatschappelijk kwetsbare gezinnen en hun noden te vertolken naar beleid en praktijk. Dat kunnen gezinnen zijn die in armoede leven, maar ook gezinnen die met specifieke en ingrijpende zorgvragen te maken krijgen. De positie van ouderen, hun zorg en begeleiding, hoort eveneens thuis in deze onderzoekslijn.

We vertrekken van de kracht van gezinnen, hoe kwetsbaar ze ook zijn. De versterking van hun netwerk is een van de rode draden in deze onderzoekslijn.

  • We geven eerst enkele voorbeelden van opmerkelijke projecten en publicaties over deze thema's.
  • Daaronder vind je de lijst van lopende projecten, publicaties en activiteiten, en afgeronde projecten in deze onderzoekslijn.

Enkele voorbeelden

Mijn.ondersteuningsplan.be

In opdracht van het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap (VAPH) ontwikkelden we samen met SAM vzw een digitale tool voor vraagverheldering en ondersteuningsplanning in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF). Met de website mijnondersteuningsplan.be kunnen mensen met een (vermoeden van) beperking concreet aan de slag gaan om levens- en ondersteuningsvragen te verhelderen, zodat ze op een zo autonoom mogelijke manier kunnen komen tot een kwaliteitsvol ondersteuningsplan.

Vertel je verhaal

Gezinnen waarin een ouder of een kind kampt met zelfmoordgedachten, hebben het zeer zwaar. We deden onderzoek naar de ervaringen en noden van ouders van een suïcidaal kind en hoe we hier als hulpverleners mee kunnen omgaan. We ontwikkelden de website 'Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord', als steun voor deze ouders en voor professionals die hen begeleiden.

Vervolgens startten we een onderzoek naar de noden van jongeren van wie een van de ouders of een van de brussen suïcidaal is. Ook voor hen werken we aan een passende tool die hen kan ondersteunen.

Netwerkversterkend werken

Een sterk netwerk is van groot belang voor elk gezin. Bovendien zet het beleid wordt steeds meer in op gedeelde zorg, waarin professionele organisaties en informele zorgverstrekkers, zoals bijvoorbeeld mantelzorgers, intenser samenwerken.

Gezinnen in armoede of met grote zorgvragen hebben vaak een heel beperkt netwerk rond zich. Dit helpen versterken, is vaak onderwerp van onze projecten, meestal in cocreatie met organisaties die deze gezinnen begeleiden of vertegenwoordigen.

 

Stuyplekmethodiek

Een Stuyplek is een veilige ruimte waar mensen actief op zoek kunnen gaan naar nieuwe mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei. We onderzoeken hoe we via deze methodiek de drempels voor maatschappelijke participatie kunnen verlagen voor maatschappelijk kwetsbare groepen.