‘Family-centered care’

De ‘vermaatschappelijking’ van de ondersteuning van mensen met een beperking/handicap zorgt voor een meer gedeelde zorg waarbij verschillende ondersteuningscirkels betrokken zijn, niet in het minst de familie van de betrokken cliënt.

Gezinsgericht werken of samenwerken met gezinsbegeleiders vraagt van de medewerkers van de voorzieningen specifieke vaardigheden. Sensitief zijn voor de verhalen uit de thuissituatie, omgaan met bezorgdheden van ouders of de familie actiever betrekken bij de begeleiding of opvoeding van de cliënt, zijn taken die met gezinnen in vaak zeer sociaal kwetsbare posities, niet altijd evident zijn.

Organisaties vragen ons welke competenties een gezinsgerichte/contextgerichte begeleider moet hebben. Welke kaders en methodieken zijn er om meer ‘family-centered’ te werken?

Samen met een projectgroep van tweedejaars Gezinswetenschappen verkent Joris Van Puyenbroeck tijdens het academiejaar 2022-2023 het begrip ‘family-centered care’. Ze plaatsen gezinsgericht werken in de veelheid van netwerkversterkende methodieken en ze zoeken naar profielen en competenties die belangrijk zijn in de context van een residentiële begeleiding. Ze updaten de lijst van interessante methodieken en kaders en koppelen die ook terug naar de respondenten uit het onderzoek.

Handicap en wonen