European Observatory on Family Policy

Het ‘European Observatory on Family Policy’ werd opgericht in januari 2022 en is een gezamenlijk project van COFACE Families Europe en Kenniscentrum Gezinswetenschappen. Het is bedoeld als platform voor het identificeren van trends en prioriteiten in het gezinsbeleid in de EU-lidstaten, voor het ontwikkelen van innovatieve kaders om gezinsbeleid te analyseren, en om een brug te slaan tussen academici, beleidsmakers en gezinsorganisaties.

In de periode 2022-2023 werkt het European Observatory aan een monitoringrapport over de beleidsinstrumenten die gezinnen ondersteunen in de eerste levensjaren van kinderen. De aandacht voor ‘early years’ neemt de laatste jaren toe, met de Council Recommendation on high-quality early childhood education and care systems (2019), de EU-kindgarantie (2021) en de EU Care Strategy (2022). Het rapport analyseert de coördinatie tussen beleid over verlofregelingen, kinderopvang, kleuteronderwijs en gezinsondersteuning, op basis van gegevens uit verschillende bronnen (waaronder EU/nationale databanken, bestaand onderzoek naar gezinsbeleid, EU/OESO-rapporten), aangevuld met vijf casestudies in België (Vlaanderen), Polen, Finland, Duitsland en Italië. De publicatie van het rapport wordt verwacht in het najaar van 2023.

Coördinator: Martino Serapioni
Onderzoeksteam:

  • Elizabeth Gosme, Anne-Mie Drieskens voor COFACE
  • Kathleen Emmery, Tanja Nuelant en Jos Sterckx voor het kenniscentrum

Looptijd: januari 2022-2025

mozaïek van gezinnen