Webinar 'Werk & gezin in & na coronatijden'

Hoe werknemers tijdens en na de coronacrisis ondersteunen en motiveren in de combinatie werk en gezin? Inschrijven kan tot zondagavond 7 juni!

mensen met mondmasker

Uit cijfers van de recente werkbaarheidsmonitor (SERV, 2019) blijkt dat 55-plussers in toenemende mate problemen ondervinden om werk en familie te blijven combineren. Vaak combineren deze ervaren werknemers hun werk de zorgtaken voor de jongere generatie thuis, én voor hun ouder worden ouders. Deze ‘Sandwichwerknemers’ staan voor specifieke uitdagingen. De coronacrisis zet deze uitdagingen op scherp. Het aandeel van deze groep werknemers wordt in vele organisaties bovendien groter.

Hoe werknemers tijdens en na de coronacrisis ondersteunen en motiveren in de combinatie werk en gezin? Over deze vraag plannen we een gratis webinar op dinsdag 9 juni van 13u30 tot 15u30, in het kader van ons ESF-project ‘De Sandwichcoach’. We reiken u als leidinggevende en als hr-verantwoordelijke inzichten aan uit onderzoek en we vertalen deze naar oplossingen voor uw praktijk. We besteden extra aandacht aan werknemers die de zorg voor kinderen combineren met de zorg voor ouderen. 

Lesgevers zijn Miet Timmers, lector en onderzoeker bij het Kenniscentrum Gezinswetenschappen en Tim Gielens, onderzoeker bij het Center for Sustainable Enterpreneurship Odisee.

 

Programma

 1. Wat leert het onderzoek ons omtrent de uitdagingen voor oudere werknemers?
 2. Hoe gaan oudere werknemers om met de combinatie gezin en werk voor, tijdens en na de coronacrisis? Met enkele filmgetuigenissen.
 3. Hoe kan u als leidinggevende en als hr-verantwoordelijke deze werknemers ondersteunen en duurzaam motiveren?
 4. Hoe kan u hiermee zelf aan de slag?

   

Doelgroep

Doelgroep voor deze webinar zijn leidinggevenden en hr-verantwoordelijken. We bekijken hoe u werknemers verder kan ondersteunen in de uitdagende combinatie werk en gezin. Naast inzicht in de achterliggende concepten krijgt u relevante praktijkinzichten en filmgetuigenissen van werknemers uit de Sandwichgeneratie.

 

Praktisch

 • De webinar vond plaats op dinsdag 9 juni, van 13u30 tot 15u30 en werd gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds. Meer weten

>> Lees ons persbericht

 

Sandwich… wie? Sandwich… wat?

“Organisaties die inzetten op de ondersteuning van ‘Sandwichwerknemers’ zijn succesvoller. Dat is althans de onderliggende hypothese van dit ESF-project en vraagt om een woordje uitleg. 9 tot 15% van de bevolking behoort tot de Sandwichgeneratie; zij combineren hun job met een dubbele zorgtaak, voor de jongere én oudere generatie. Het aandeel van deze werknemers zal de komende jaren verder stijgen als gevolg van een aantal demografische en maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, ontgroening, langere loopbanen en vermaatschappelijking van de zorg. 

 

Werknemers die tot de Sandwichgeneratie behoren, zijn niet altijd zichtbaar. Deze werknemers weten doorgaans van aanpakken: ze hanteren verschillende combinatie- en copingstrategieën om werk en privé te combineren en weten hierin een fragiel evenwicht te bewerkstelligen. Cijfers bewijzen dat dit fenomeen bovendien niet langer louter een vrouwenzaak is: meer en meer mannen nemen zorgtaken op zich, de genderverschillen in het opnemen van zorgtaken worden stilaan kleiner.

 

Waarom moeten organisaties wakker liggen van Sandwichwerknemers? 

Desondanks staan deze werknemers onder druk, zeker wanneer de zorgzwaarte plots toeneemt. “Langer werken, in combinatie met de vermaatschappelijking van de zorg, verzwaart de druk op de Sandwichgeneratie” (Timmers & Mechels, 2019). De fysieke gezondheid, het subjectief welzijn en het engagement van deze werknemers kan in dat geval sterk afnemen. Als gevolg van deze toenemende druk op de Sandwichgeneratie ligt het ziekteverzuim voor deze groep hoger, wat een negatieve impact kan hebben op de werking van bedrijven en organisaties. 

 

Gezinsondersteunend leiderschap

Evengoed geldt dat organisaties die inzetten op het reduceren van werk-familieconflicten, daar voordeel van hebben. Onderzoek (oa. Hammer, 2011; Straub, 2012) heeft aangetoond dat gezinsondersteunend leiderschap voor Sandwichwerknemers leidt tot minder conflicten tussen het werk- en het familiedomein, wat vervolgens zorgt voor een lagere verloopintentie, hogere jobtevredenheid, betere fysieke gezondheid, hoger subjectief welzijn en engagement. Bovendien blijkt dat het gezinsondersteunend gedrag bij leidinggevenden heel wat positieve spill-over effecten kan hebben naar andere doelgroepen van werknemers, en dus niet enkel voor leden van de Sandwichgeneratie motiverend kan werken.

 

En er is nog meer hoopvol nieuws: gezinsondersteunend gedrag van leidinggevenden is geen persoonlijkheidskenmerk maar kan aangeleerd en versterkt worden. Eerder onderzoek (Hammer et al, 2012) naar de effecten van een trainingsprogramma specifiek gericht op de ontwikkeling van gezinsondersteunend leiderschap, toonde aan dat dit gedrag gestimuleerd kan worden en dat training effectief kan leiden tot duurzame inzetbaarheid.

 

Organisaties hebben er dus alle belang bij om, in het kader van een duurzaam loopbaanbeleid, proactief in te zetten op de ondersteuning van deze zogenaamde Sandwichwerknemers, door middel van het sensibiliseren en coachen van leidinggevenden en hr-verantwoordelijken. En dit is exact waar deze webinar op wil inspelen.

 

Tijd voor actie!

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen en het Center for Sustainable Entrepreneurship hebben in co-creatie een trainingsprogramma ontwikkeld specifiek gericht op hr-verantwoordelijken en leidinggevenden. Het doel van het trainingsprogramma is drieledig:

 1. Creëren van bewustzijn over de uitdagingen van de Sandwichgeneratie.
 2. Genereren van inzichten in de samenhang met uitkomsten voor werknemers en voor de organisatie.
 3. Stimuleren van gezinsondersteunend leiderschap.

Dit trainingsprogramma bestaat uit

(1) de online webinar “Werk & gezin in & na coronatijden: hoe kan u ervaren werknemers tijdens en na de coronacrisis ondersteunen en motiveren in de combinatie werk en gezin?” en

(2) een seminarie in het najaar van 2020.

 • logo EU
 • logo esf
 • logo Vlaanderen is werk