Towards greater family policy integration across Europe

Dit eerste rapport van het  European Observatory on Family Policy heeft als doel een vergelijkende beschrijving te geven van de stand van zaken van het gezinsbeleid in vijf landen van de Europese Unie (EU): België (Vlaanderen), Polen, Finland, Duitsland en Italië.

De versnippering in de ondersteuning van gezinnen met jonge kinderen tegengaan

Naar een betere integratie van het gezinsbeleid in Europa

Het ‘European Observatory on Family Policy’ werd opgericht in januari 2022 en is een gezamenlijk project van COFACE Families Europe en het Kenniscentrum Gezinswetenschappen. Het is bedoeld als platform voor het identificeren van trends en prioriteiten in het gezinsbeleid in de EU-lidstaten, voor het ontwikkelen van innovatieve kaders om gezinsbeleid te analyseren, en om een brug te slaan tussen academici, beleidsmakers en gezinsorganisaties.

Webinar en rapport

Op 15/11/2023 organiseerden we een eerste webinar waarop we het eerste rapport van dit centrum voorstelden: 'Towards greater family policy integration across Europe'. Dit Observatory-rapport vergelijkt het gezinsbeleid in vijf EU-landen: België (Vlaanderen), Polen, Finland, Duitsland en Italië.

Over het rapport

Gezinsbeleid is een complex en veelzijdig domein dat een breed spectrum van beleid, programma's en diensten omvat die gericht zijn op het ondersteunen van gezinnen en het bevorderen van hun welzijn. Dit eerste Observatory rapport heeft als doel een vergelijkende beschrijving te geven van de stand van zaken op dit gebied in vijf landen van de Europese Unie (EU). Het rapport richt zich vooral op processen van afstemming en integratie tussen beleidsterreinen die zich richten op gezinnen met jonge kinderen, evenals op de specifieke kenmerken van coördinatie tussen onderwijs-, zorg- en gezondheidsdiensten.

Vandaag wijzen veel tekenen op het toegenomen belang van dit beleid. Binnen het kader van de EU is, na de uitrol van de Europese pijler van sociale rechten in 2017, de activiteit in het bredere gezinsdomein snel toegenomen. De pijler is een katalysator geweest voor het versterken van de nationale wetgeving inzake ouderschapsverlof, het aanpakken van kinderarmoede, het verhogen van de doelstellingen voor deelname aan onderwijs en opvang voor jonge kinderen (ECEC) en het ontwikkelen van nationale kaders op het gebied van langdurige zorg en rechten van gehandicapten.

Gezinnen met jonge kinderen worden geconfronteerd met een complexe reeks behoeften voordat hun kinderen naar school gaan. Deze behoeften, die vaak verweven zijn met specifieke omstandigheden en contexten, strekken zich uit over verschillende domeinen van de publieke sector. Ze kunnen niet simpelweg gedefinieerd worden op basis van bestaande overheidsadministraties, zoals onderwijswensen, zorgbehoeften of zorgbehoeften. Om aan deze behoeften tegemoet te komen, moeten verschillende overheidsinstellingen, diensten en professionals op een collaboratieve manier betrokken worden. Bovendien is dit geen eenmalige gebeurtenis, maar vereist het een voortdurende coördinatie tussen verschillende diensten over een langere periode.

European Observatory Voorblad